a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 24. маја 2023. године посету Општој болници Пожаревац - Одељењу психијатрије, након које је сачинио извештај о посети са препорукама за отклањање недостатака и унапређење поступања.

Општа болница Пожаревац доставила је обавештење о поступању из којег произилази да су, у складу са упућеним препорукама, на Одељењу психијатрије обновљени и замењени душеци на креветима, окречене просторије, декорисани зидови и простор, а библиотека за пацијенте опремљена књигама и часописима. Поред тога, пацијентима је учињена доступном књига жалби и утисака, а истакнуте су и информације о правима пацијената и механизмима њихове заштите.

На Одељењу психијатрије ангажован је радни терапеут и обезбеђен материјал за радну и окупациону терапију, а поступање је, према садржини одговора, унапређено и у погледу уредног вођења медицинске документације, израде и ажурирања индивидуалних планова лечења уз учешће пацијента и стручњака различитих профила, као и у погледу прибављања информисане сагласности сваког пацијента на предложену медицинску меру.

У вези са препорукама које се односе на примену мере физичког спутавања механичким ограничењем, Општа болница Пожаревац обавестила је Заштитника грађана да су обезбеђени фиксатори и да се уредно води књига евиденције, као и да у примени мере учествују искључиво здравствени радници. Болница, међутим, није поступила по препоруци да здравственим радницима обезбеди обуку о условима и поступку примене мере физичког спутавања узнемирених пацијената, као и тренинге у примени напредних техника ненасилног физичког спутавања, сходно посебном плану обучавања здравствених радника о начину и поступку примене мере физичког спутавања, уз образложење да таква обука није организована од стране надлежног министарства.

Министарство здравља није обавестило Заштитника грађана о поступању по препоруци да сачини анализу постојећих потреба за одговарајућим службама за заштиту менталног здравља у заједници које могу да преузму бригу о пацијентима по отпуштању са лечења и предузме активности ради формирања служби за заштиту менталног здравља у заједници, а према доступним информацијама на подручју Колубарског округа и даље нема успостављених центара за заштиту менталног здравља који би се бавили превенцијом и унапређењем менталног здравља и постхоспиталним лечењем пацијената у заједници.

Поступање по појединим препорукама биће предмет даљег праћења НПМ-а.