a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Републичког геодетског завода у одвојеним поступцима контроле које је водио по притужбама грађана и затражио од овог органа да, ради отклањања уочених недостатака и у циљу унапређења рада органа управе, без одлагања одлучи по жалбама грађана и донесе на закону засноване одлуке.

Заштитник грађана у препорукама за отклањање недостатака наводи да би Републички геодетски завод, ради спречавања сличних пропуста у будућности, требало да у будућем раду предузима све потребне мере како би се обезбедило благовремено одлучивање у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова.