a

Представнице Заштитника грађана учествовале су 30. новембра и 01. децембра на другом састанку Мреже Националних механизама за превенцију тортуре (НПМ) Југоисточне Европе у 2023. години, који је у Атини организовао Омбудсман Грчке, као председавајући Мрежом у овој години. Састанак Мреже НПМ Југоисточне Европе одржан је у згради Европске организације за јавно право (ЕЛПО), на тему „Постојеће политике и праксе затворског образовања, стручна обука и развој вештина као права затвореника и као средства за подршку рехабилитацији и реинтеграцији у друштво“.

На састанку Мреже учествовали су и представници националних механизама за превенцију тортуре Аустрије, Бугарске, Грчке, Северне Македоније и Словеније, као и представницa Асоцијације за превенцију тортуре (АПТ). Учесници су представили међународне и националне правне оквире који се односе на право на образовање, поједине налазе из посета НПМ-а установама у којима се налазе лица лишена слободе и истакли значај едукације, стручних обука за различита занимања и обука за унапређење базичних и социјалних вештина у припреми за живот на слободи, као и позитиван утицај сврсисходних активности (уметничких, спортских и сл.) на развој самопоштовања и самопоуздања и на смањење стреса код затворске популације.

Као изазови истакнути су низак ниво основних вештина и недостатак мотивације код затвореника, језичка баријера код лица који су страни држављани и не познају језик земље у којој издржавају казну затвора нити други језик осим матерњег, недостатак особља за надзор и спровођење програма и лимитиране могућности завода да задовоље индивидуалне едукативне потребе затвореника. Такође, истакнута је потреба да се програми образовања и обука који се организују повежу са потребама тржишта рада и постпеналним прихватом.

Другог дана састанка Мрежа је усвојила закључке и препоруке о овој теми, а у наставку се развила дискусија о организационим питањима Мреже, методологији прибављања података и утврђивања стања у области образовања и стручних обука за затворенике, могућностима за организовање заједничких посета установама у којима се налазе лица лишена слободе и могућим темама наредног састанка. Представник НПМ Омбудсмана Бугарске, преузимајући председавање Мрежом у 2024. години, пренео је позив омбудсманке Бугарске да се наредни радни састанак, ради размене искустава на тему која би била накнадно предложена, одржи у Софији. 

Учесницима је представљена видео презентација Европске агенције за фундаментална права (ФРА) на тему „Кривични притвор у ЕУ: услови и мониторинг“. Такође, представница АПТ је учеснике упознала са доступним публикацијама, датабазама, интерактивном платформом и курсевима на сајту АПТ и уручила публикацију „Принципи ефикасног интервјуисања и прикупљања информација у истрагама“ – тзв. Мендезови принципи.