a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Предшколске установе "Влада Обрадовић Камени" у Пећинцима јер није поштовала обавезу заштите најбољег интереса детета тиме што је онемогућила појединој деци даље коришћење услуга те установе у складу са закљученим и важећим уговорима са њиховим родитељима

Заштитник грађана је по притужби грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Општинске управе Сремска Митровица, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Пећинцима.

"Обавезујући родитеље који су већ закључили уговоре на неодређено време а који нису раскинути у складу са уговором и законом, да поднесу нови захтев за упис деце, Предшколска установа „Влада Обрадовић Камени“ је прекршила принципе добре управе јер је на овај начин код родитеља/старатеља деце која већ похађају ту установу, створио погрешан закључак да ће подношењем нових захтева претходно закључени уговори престати да важе", утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана сматра да уговори који су са родитељима закључени на неодређено време нису престали да важе са подношењем нових захтева родитеља, јер овакав основ за раскид уговора не познаје ни Закон о облигационим односима, нити је исти наведен у уговорима као један од разлога за раскид уговора, као резултат сагласне воље странака.

"У свим активностима које се тичу детета, дужност је свих да се руководе најбољим интересима детета. Превасходност најбољег интереса детета подразумева да интерес детета има предност над интересом родитеља/старатеља, органа управе, установе или институције, у свим ситуацијама када се ови интереси разликују од интереса детета", сматра Заштитник грађана.

Заштитник грађана у преопрукама за отклањање недостатака тражи од директорке ПУ „Влада Обрадовић Камени“ да поступи по Решењу Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице из марта 2023. године и да  предузме мере како би сва незаконито исписана деца, међу којима су и деца притужилаца, наставила остваривање права на предшколско васпитање и образовање.

У препорукама, Заштитник грађана тражи да ова предшколска установа свој Правилник о упису деце и раду уписне комисије од 11. 03. 2023. године усклади са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању и да предвиди да за децу која већ бораве у тој установи по основу важећег уговора и настављају даљи боравак, родитељи односно законски заступници, неће подносити нови захтев за упис у наредну годину.

Директор ПУ "Влада Обрадовић Камени" треба да у року од 30 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.