a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 16. јуна 2022. године прву посету Општој болници „Свети Лука“ у Смедереву, Служби за психијатрију, ради праћење поступања према особама са менталним сметњама смештеним на болничко лечење, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. Након посете, сачињен је и посећеној установи упућен извештај са 11 препорука за отклањање недостатака и унапређење поступања, а ради имплементације свих упућених препорука успостављен је и дијалог са посећеном установом.

У одговорима о поступању по препорукама, Општа болница „Свети Лука“ у Смедереву обавестила је НПМ да су препоруке прихваћене и да су предузете мере за отклањање уочених недостатака, те да су, између осталог, на Одељење психијатрије поново постављена писана обавештења о правима пацијената и механизмима њихове заштите, да су предузете активности усмерене на планирање континуиране едукације особља Службе за психијатрију за наредну годину, као и активности ради унапређења процедуре пријема лица са менталним сметњама на болничко лечење.

Из садржине одговора може се закључити да ће поступање према лицима са менталним сметњама бити унапређено и када је реч о информисаној сагласности пацијента на предложену медицинску меру, односно да ће се медицинске мере примењивати само уз пристанак пацијента, сем у изузетним, законом прописаним ситуацијама у којима је дозвољено лечење ових лица и без њиховог пристанка, а на основу конзилијарне одлуке. НПМ је обавештен и да ће у сачињавање индивидуалних планова лечења, поред едукованих стручњака различитих профила, бити укључени и сами пацијенти, као и да се индивидуални планови лечења ажурирају једном недељно.

Поступајући по препоруци да обезбеди обуку здравствених радника о условима и поступку примене мере физичког спутавања узнемирених пацијената, као и тренинге у примени напредних техника ненасилног физичког спутавања, а сходно посебном плану обучавања здравствених радника о начину и поступку примене мере физичког спутавања, Болница је обавестила НПМ да су медицинске сестре са психијатријског одељења организовано одлазиле у Специјалну болницу за психијатријске болести у Ковину и учествовале у раду медицинских сестара које раде са пацијентима према којима се та мера примењује.

Поступање Опште болнице „Свети Лука“ у Смедереву по препорукама НПМ биће предмет даљег праћења и контролне посете НПМ у предстојећем периоду.