a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је током 2022. године обављао посете заводима за извршење кривичних санкција у циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе. Изабран је узорак од 14 установа за извршење кривичних санкција међу којима је осам казнено-поправних завода, укључујући и казнено-поправни завод за жене и казнено-поправни завод за малолетнике, пет окружних затвора и специјална затворска болница, на основу којег је НПМ израдио тематски извештај Поступање према лицима лишеним слободе у самици.

Примена мера за одржавање реда и безбедности у заводима, а посебно самице, су због осетљивости и учесталости репресивног карактера. Имајући у виду наведено, као и штетне последице које могу наступити по лице које је боравило у самици, то је веома важно питање, које само по себи отвара и питања у вези са спречавањем мучења и нечовечног или понижавајућег поступања. Због тога је НПМ одлучио да се посебно посвети тој теми.

НПМ истиче да је приликом одређивања појма самице пошао од начина на који је тај појам дефинисан Манделиним правилима, у смислу којих се упућивање у самицу односи на затварање затвореника 22 часа дневно или више без значајног људског контакта. Тако, извештај се бави применом мере принуде издвајање, посебних мера усамљење и смештај у посебно осигурану просторију без опасних ствари, издвајањем у дисциплинском поступку, дисциплинском мером упућивање у самицу, као и свим лицима лишеним слободе који су из било ког разлога сами у спаваоницама. Такође, изнети су и налази и препоруке у вези са материјалним условима у просторијама које се користе за извршење ових мера.

У извештају је НПМ Управи за извршење кривичних санкција упутио 17 препорука за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања, у уверењу да ће налази до којих је НПМ дошао и упућене препоруке допринети унапређењу поступања завода према лицима која се налазе у било ком облику изолације од других лица лишених слободе. Препоруке се односе на боравак на свежем ваздуху, контакте са спољним светом, евидентирање значајних података о току извршења самице, ублажавање негативних последица самице - посебне мере усамљења, као врсте самице која потенцијално може најдуже трајати, као и негативних последица по притворенице које због њиховог релативно малог броја у притворској јединци могу меру притвора извршавати практично у усамљењу. Даље, препоруке се односе и на редовне обиласке лица у самици од стране лекара, службеника третмана и управника, унапређење материјалних услова и слично. Између осталог, препорука је и да сви заводи за извршење кривичних санкција поштују правило заједничког издржавања казне, тако што ће свим осуђеним лицима бити омогућен свакодневни значајнији контакт са другим лицима, а да се искључивање осуђеника из редовног режима издржавања казне обавља на основу одговарајуће одлуке донете у законом предвиђеној процедури, као и да се дисциплинска мера упућивање у самицу током целог дана и ноћи изриче само изузетно. Такође, с обзиром да је уочено да се посебна мера смештај у посебно осигурану просторију без опасних ствари у пракси не примењује, као и да не постоје просторије које су опремљене за извршење те мере, а што све доводи у питање потребу за њеном применом, затражили смо од Управе да размотри даљу потребу за постојањем ове мере, а у случају да се закључи да ова потреба постоји да сачини план за обезбеђивање посебно осигураних просторија у заводима.

Управа за извршење кривичних санкција је обавестила НПМ да је по пријему извештаја НПМ-а извршила анализу досадашњег поступања и поштовања права лица лишених слободе у самици у свим заводима, након чега је свим управницима наложено да у даљем раду поступају у складу са препорукама које је НПМ упутио, а Одељењу за инспекцију управе да у оквиру својих активности контролише спровођење ових препорука. НПМ је такође обавештен да ће управа у наредном периоду предузети мере да се посебно осигурана просторија опреми у Специјалној затворској болници у Београду.