a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Градског центра за социјални рад у Београду - одељења Звездара и Палилула, у случају детета које је отац држао у изолацији у стану у лошим хигијенским условима у београдском насељу Миријево, и затражио од овог органа да га у року од 15 дана извести о утврђивању одговорности руководилаца ових одељења и свих стручних радника који су радили на овом случају.

Такође, Заштитник грађана је током поступка утврдио и системске недостатке у Закону о основама система образовања и васпитања и затражио од Министарства просвете да предложи измене овог и релевантних одредаба посебних закона из области предшколског и основног образовања и васпитања, које се односе на обавезу вођења евиденције о деци која су стасала за похађање предшколског програма и за упис у први разред основне школе.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу објава у медијима да је у насељу Миријево отац годинама занемаривао дете држећи га у потпуној изолацији у стану у лошим хигијенским условима, пре месец дана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Градског центра за социјални рад у Београду - одељењa Звездара и Палилула, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства унутрашњих послова, Дома здравља Звездара, Дома здравља Палилула и Градске општине Звездара. Накнадно су контролни поступци покренути према Секретаријату за образовање и дечју заштиту и Секретаријату за управу Градске управе града Београда и Министарству просвете и извршен непосредни надзор над њиховим радом, као и поступак контроле рада Дома здравља Савски Венац.

У току поступка одржан је и састанак са представницима Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а актом сарадње од Првог основног суда у Београду затражене су информације о поступцима који су вођени пред тим судом, који се тичу породично-правне заштите детета, као и копије правноснажних судских одлука којима су ти поступци окончани.

Заштитник грађана је утврдио да Градски центар за социјални рад у Београду - одељења Палилула и Звездара, нису предузели све потребне активности поводом сопствених процена које су упућивале на немогућност вршења родитељског права од стране оца детета и нису у довољној мери ценили информације које су указивале на могуће штетно родитељско понашање оца и потребу предузимања мера ради заштите детета.

Заштитник грађана је у поступању одељења Звездара и Палилула утврдио исте пропусте у раду које је надзором утврдило и Министарство за бригу о породици и демографију, које је и наложило мере за отклањање недостатака. Због тога Заштитник грађана у препоруци тражи од Градског центра за социјални рад у Београду да га обавести о реализацији мера које је наложило надлежно министарство у року од 15 дана.

У мерама за отклањање недостатака, поред утврђивања појединачне одговорности, ресорно министарство тражи од Градског центра за социјални рад у Београду да утврди месну надлежност одељења Градског центра које ће наставити даљи рад на заштити детета и које ће одмах спровести стручну процену родитељских капацитета оца и мајке детета и одмах поднети тужбу за њихово потпуно лишење родитељског права.

Заштитник грађана је утврдио и да градски Секретаријат за образовање и дечју заштиту и Секретаријат за управу нису благовремено реаговали по сазнању о немогућности вођења евиденције о упису деце у предшколски програм и у први разред основне школе дужи временски период и нису приступили системском решавању овог проблема.

Наиме, из изјашњења контролисаних органа Заштитник грађана је утврдио да постојеће одредбе Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању и Закона о основном образовању и васпитању представљају неприменљиве и анахроне законске норме које је нужно изменити и допунити, као и да је неопходно законом предвидети обавезу Министарства просвете да прати пуступања органа који су законом обавезани да воде евиденцију о деци која су стасала за похађање предшколског програма и за упис у први разред основне школе.

У препорукама за отклањање недостатака, Заштитник грађана тражи од надлежних градских секретаријата да убудуће поступају законито и савесно и да благовремено остваре сарадњу са другим надлежним органима ради заштите права детета.

Заштитник грађана даље тражи од Министарства просвете да предложи измене Закона о основама система образовања и васпитања и релевантних одредаба посебних закона из области предшколског и основног образовања и васпитања, које се односе на обавезу јединица локалне самоуправе да воде евиденцију и обавештавају предшколску установу и основну школу о деци која која су стасала за предшколски програм и за упис у први разред основне школе. Овим  изменама би се омогућило свеобухватно праћење  и контрола  уписа деце у предшколску установу и основну школу, као и ефикасно предузимање мера према родитељима који не изврше ову своју обавезу и  омогућило другим надлежним органима да предузму мере из своје надлежности ради заштите најбољег интереса детета.