a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Републичког геодетског завода који није у законском року предузео све мере и активности за доношење одлуке по жалби приотужиоца изјављеној против решења Службе за катастар непокретности Стара Пазова.

Заштитник грађана је утврдио да је РГЗ на тај начин повредио принципе добре управе и отежао положај притужиоца у остварењу његових права и правних интереса и наложио овом органу да без одлагања одлучи о жалби у предмету из 2020. године и донесе на закону засновану одлуку.