a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 22. априла, а потом и 17. маја 2021. године Васпитно-поправни дом у Крушевцу. НПМ је у извештају о посетама навео утврђене пропусте у раду ВПД Крушевац, и дао препоруке за њихово отклањање, односно за заштиту и унапређење права штићеника дома.

У одговорима органа на поменути извештај, НПМ је обавештен да поступајући по препорукама у ВПД Крушевац је сачињен свеобухватни писмени информатор, на језику и начину који је разумљив штићеницима, и који садржи све битне информације о боравку у дому и који се штићеницима уручује по пријему. Унапређене су постојеће процедуре притуживања, „у чијем средишту је хитност поступка у функцији утврђивања учињених повреда или лишавања права“, а у будућем раду посветиће се посебна пажња темељном и ефикасном испитивању притужби које се односе на угрожавање или повреду здравља или тела штићеника. Такође, у извештаје о претресима спаваоница се уноси податак о штићенику који је присуствовао претресу, у извештајима о примени средстава принуде се детаљније описује начин на који су средства примењена.

Измењен је режим боравка у Одељењу интензивног рада, тако што су ограничења која проистичу од структуре дана у том одељењу у највећој мери умањена и ублажена, на начин који не компромитује безбедност штићеника и учесника у третману. Акцентиран је значај упражњавања индивидуалног и групног рада, важност даљег спровођења одговарајућих програмских активности и започете активности на изналажењу решења за радно ангажовање штићеника који се налазе у том одељењу. Ради поступања по препоруци за развијање и имплементирање програма за превенцију самоповређивања и самоубистава, дом је формирао тим састављен од лекара, психијатра и васпитача, који ће појединачно радити са ризичним штићеницима.

НПМ је обавештен и да ће лекар у извештајима констатовати повреде, уносити наводе штићеника о начину њиховог настанка и давати своје мишљење о повезаности уочених повреда и навода о начину настанка. Лекарски прегледи након примене средстава принуде ће бити обављани у законом предвиђеним временским интервалима, лекар ће о сваком уоченом насиљу према штићеницима писаним путем одмах обавештавати управника дома, на свака три месеца ће подносити писмени извештај управнику дома о квалитету хране и хигијене, са препорукама за њихово побољшање.

НПМ је такође обавештен да ће ВПД Крушевац у складу са финансијским могућностима обезбедити још уређаја за пренос слике и звука ради комуникације штићеника са блиским особама, као и да се разматра могућност видео комуникације са центрима за социјални рад и судовима.