a

Заштитник грађана тражи од Предшколске установе „Буцко“ из Сокобање да дете из тог места које од рођења није вакцинисано и којем је према мишљењу лекара вакцинација одложена на одређени период под хитно упише у припремни предшколски програм у складу са законом како би му било омогућено да оствари своје право на образовање и васпитање.

Заштитник грађана је у поступку контроле правилности и законитости рада надлежних органа, покренутом по притужби родитеља детета, утврдио пропусте у раду Предшколске установе „Буцко“ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја којима је повређено право детета на обавезно образовање.

Предшколска установа је, по мишљењу Заштитника грађана, учинила пропуст у раду јер је супротно закону одбила захтев за упис невакцинисаног детета коме је вакцинација према лекарском извештају из новембра 2021. године по препоруци имунолога одложена за још по три месеца, док је ресорно министарство начинило пропуст јер по сазнању да дете није уписано у предшколску установу није предузело мере како би се исправио пропуст прешколске установе.

Заштитник грађана наводи да Закон о заштити становништва од заразних болести и Правилник о имунизацији и начину заштите лековима не предвиђају да је приликом уписа у предшколску установу потребан посебан документ који родитељ или старатељ треба да приложи али истиче да је за боравак детета у колективу неопходна потврда изабраног педијатра којом се доказује вакцинални статус.

У препорукама за отклањање недостатака, Заштитник грађана тражи да предшколска установа без одлагања упише дете и да се одмах по упису обрати Министарству здравља како би утврдила да ли потврда коју су родитељи детета поднели уз захтев за упис представља подобну исправу за боравак детета у установи, као и да у року од 15 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.

Од надлежног министарствa Заштитник грађана тражи да изврши инспекцијски надзор у предшколској установи „Буцко“ како би утврдило да ли је извршен упис детета у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и да о резултатима надзора обавести Заштитника грађана у року од 30 дана.