a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) сачинио је у јулу 2021. године Извештај о надзору над принудним удаљењем странаца обављеним у периоду јануар-јун 2021. године, у којем је НПМ, између осталог, затражио информације у вези са обезбеђивањем новчаних средстава за услуге превођења. У поменутом извештају НПМ није упутио препоруке, али је затражио додатне информације шта је урађено поводом ранијих препорука да се за потребе спровођења поступка принудног удаљења обезбеде преводиоци.

Од стране Министарства унутрашњих послова НПМ је обавештен да је Дирекција полиције затражила да се обезбеде новчана средства у буџету како за 2021. годину, тако и за 2022. годину, као и да План набавки за 2022. годину још увек није усвојен, те да нису у могућности да се изјасне да ли ће и у ком износу средства за ове намене бити уврштена у план. НПМ ће свакако наставити да прати ово питање и да тражи обезбеђивање преводилаца у поступку удаљења.

НПМ је у извештају похвалио обезбеђивање финансијских средстава за путне листове за странце, с обзиром да је било потребно успоставити механизме који ће спречити беспотребна одлагања принудних удаљења и тиме максимално скратити боравак странаца у Прихватилишту за странце и олакшати рад полицијских службеника прихватилишта.

У извештају је поновљено да НПМ већ неколико година указује на недостатке у пружању здравствене заштите у прихватилишту као најважнијим проблемом у вези услова за боравак странаца у прихватилишту, те очекује да ће се изградњом новог дела објекта и реализацијом сарадње са Министарством здравља, односно Домом здравља Палилула, отклонити уочени недостаци.

НПМ је такође поздравио намеру да се странцима смештеним у прихватилишту омогући бесплатна правна помоћ, али и указао да је за измене позитивних прописа које би то омогућиле, потребан одређени временски период, за које време у прихватилишту бораве станци који имају потребу за правном помоћи и који би желели да ангажују адвоката, а неки од њих имају и финансијских могућности за то. Питање награде и накнаде трошкова за рад адвоката се према становишту НПМ-а тиче односа између адвоката и њихових клијената и одлуке адвоката да ли ће заступати у одређеној правној ствари. НПМ је поново указао на то да је адвокатским кодексом прописано да на доношење одлуке о заступању не сме утицати разлика у економској моћи, али и да адвокат може одбити заступање уколико је странка неспособна или невољна да плати накнаду за његов рад.

У извештају је констатовано да полицијски службеници који спроводе принудна удаљења странаца поступају у складу са раније упућеним препорукама НПМ-а.