a

Заштитник грађана затражио је од Републичког геодетског завода, након утврђења да је начинио пропусте у раду на штету грађана и да није поступао по пресуди Управног суда, да без одлагања одлучи о пристиглим жалбама грађана и донесе одлуке засноване на закону.

Заштитник грађана покренуо је поступак контроле правилности и законитости рада РГЗ-а на основу бројних притужби грађана који су били незадовољни због недоношења одлука РГЗ по жалбама на решења служби за катастар непокретности и непоступања по пресуди Управног суда.

Током поступка контроле, Заштитник грађана је утврдио да РГЗ није предузео све активности у циљу благовременог доношења одлука по жалбама на решења служби за катастар непокретности, нити је у законском року поступио по пресуди Управног суда, све на штету подносилаца притужби.

Заштитник грађана је поново указао РГЗ-у да аргументи за непоступање по жалбама на решења служби за катастар непокретности које је доставио овој институцији немају упориште у било којој важећој законској одредби јер се одредбе закона којима су прописани рокови не могу растегљиво тумачити, као и да потпуно неосновано прави разлику у поступању по предметима који се воде преко Е-шалтера и оних који се не воде на тај начин чиме одређену групу грађана ставља у неповољнији положај.

С обзиром да остварење имовинских права у одређеном броју случајева зависи од окончања предмета у којима је изјављена жалба, Заштитник грађана тражи да га РГЗ у року од 60 дана обавести о поступању по препорукама, да одлучи по жалбама грађана и донесе мериторне одлуке.

Заштитник грађана још тражи од РГЗ-а да предузме све потребне мере да обезбеди благовремено одлучивање у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова, да води рачуна да се у другостепеном поступку одлуке доносе без одлагања, као и да предузме све потребне мере како би се обезбедило благовремено поступање по правоснажним пресудама надлежних судова.