a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је након ненајављених посета Полицијскoj управи у Крушевцу – седиште и Полицијској станици Ћићевац 17. маја 2021. године, сачинио Извештај у којем је упутио седам препорука.

Поступајући по наведеним препорукама Министарство унутрашњих послова обавестило је НПМ да ће полицијски службеници тих организационих јединица у будућем раду у записницима о задржавању уносити податке о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника, о тачном времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица, да ће констатовати разлоге у случајевима када задржано лице одбије да прими или потпише примерак записника о задржавању, као и да ће у случајевима када присуствују лекарском прегледу лица лишеног слободе на захтев лекара, у записнику о задржавању или службеној белешци, констатовати ту чињеницу уз навођење разлога за такво поступање. НПМ је обавештен и да су предузете активности које ће омогућити да се видео записи са видео надзора у ПС Ћићевац чувају у трајању не краћем од 30 дана.

Такође, прихваћена је и препорука да ПУ Крушевац у будућем раду не задржава лица до 48 сати по Законику о кривичном поступку у просторији у Окружном затвору Крушевац због тога што иста не испуњава важеће стандарде, већ ће у те сврхе користити постојеће просторије за задржавање у ПУ Крушевац - седиште.