a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у фебруару 2021. године редовну ненајављену посету Полицијској управи Зрењанин - седиште и Полицијским станицама Житиште и Нова Црња. Током посете НПМ се посебно бавио заштитним мерама од злостављања, између осталог, остваривањем права на приступ лекару и адвокату, праву да о свом лишењу слободе задржана лица обавесте блиску особу, као и материјалним условима у просторијама за задржавање. У извештају који је сачинио након посете, НПМ је упутио 5 препорука.

НПМ је обавештен да је у поступању по препорукама, наведеним организационим јединицама ПУ Зрењанин наложено да у будућем раду уносе податке о обиласцима задржаних лица од стране полицијских службеника у записник о задржавању лица и податке о тачном времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица, као и да уручују примерак записника о задржавању лицима која су била на задржавању.

У циљу отклањања утврђених неправилности, такође је наложено да убудуће полицијски службеници присуствују медицинском прегледу задржаног лица само по захтеву медицинског особља, због потребе безбедности медицинског особља, као и да се медицинска документација задржаног лица не улаже у предмете о задржавању, већ да се предаје задржаном лицу.

Министарство унутрашњих послова је у свом изјашњењу навело да су просторије за задржавање у ПС Нова Црња и ПС Житиште на листи приоритета за адаптацију, али да реализација адпатације истих зависи од планираних буџетских средстава и наставка реализације пројекта Амбасаде Краљевине Норвешке „Норвешки позив 2018“.

НПМ је обавештен и о томе да је Извештај о посети НПМ-а ПУ Зрењанин - седиште и ПС Житиште и ПС Нова Црња, прослеђен свим организационим јединицама у саставу ПУ Зрењанин у циљу упознавања свих полицијских службеника са уоченим неправилностима у раду и будућег поступања у складу са препорукама НПМ-а.