a

Заштитник грађана утврдио је да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја начинило пропуст у раду тако што је расподелило конкурсна средства за програме од значаја за образовање у 2021. години које реализују удружења а да претходно није у складу са законом донело одлуку о приговору једног од удружења на одлуку о додели средстава.

У поступку контроле правилности и законитости рада, покренутом по притужби грађана, Заштитник грађана је утврдио да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није у складу са законом донело образложену одлуку о приговору једног од учесника конкурса већ да је подносиоцу приговора упутило обавештење електронском поштом са и-мејл адресе Министарства без потписа овлашћеног лица.

Заштитник грађана сматра да у конкретном случају упућивање обавештења не може заменити доношење управног акта по приговору учесника Јавног конкурса, да обавештење које је Министарство упутило као одговор на поднети приговор не садржи одлуку о томе да ли се приговор удружења одбацује, одбија или усваја, не садржи образложење и правну поуку, нити се може утврдити ко је доносилац истог и не садржи потпис овлашћеног лица.

У препоруци за отклањање пропуста Заштитник грађана тражи од Министарства да без одлагања, у форми одлуке, уз образложење и поуку о правном леку, одлучи о приговору удружења на Листу вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за образовање која реализују удружења у 2021. години.

Заштитник грађана даље тражи да Министарство размотри, у зависности од тога да ли ће приговор одбацити, одбити или усвојити, могућност доношења одговарајућег акта којим би допунио Одлуку о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години.

Ресорно министарство, према препоруци Заштитника грађана, у свом будућем раду треба да се стара да приликом одлучивања по приговорима удружења увек доноси образложену одлуку у поступцима избора програма који ће се финансирати средствима буџета, у складу с принципима добре управе и начелима управног поступка.

О поступању по препоруци, уз достављање доказа о поступању, Министарство треба да обавести Заштитника грађана у року од 30 дана.