a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у марту 2021. године контролну посету Казнено-поправном заводу у Сомбору (КПЗ Сомбор), у циљу праћења поступања по препорукама које су том заводу упућене након посете обављене 2018. године. У извештају који је сачинио након контролне посете, НПМ је упутио осам нових препорука у циљу даљег унапређења поступања.

Поступајући по тим препорукама КПЗ Сомбор је отпочео са вођењем посебне евиденције о повредама осуђених, а у будућем раду лекар ће обављати преглед целог тела сваког лица лишеног слободе по пријему у Завод, детаљно ће документовати повреде које уочи, фотографисати их и уцртавати их у шему тела. Такође, лекар ће убудуће у извештај о уоченим повредама уносити наводе лица о начину настанка повреде, као и своје мишљење о повезаности навода. Наведеним поступањем КПЗ Сомбор ће унапредити свој рад, као и положај лица лишених слободе имајући у виду да адекватно обављени лекарских прегледи имају значајну улогу у борби против злостављања лица лишених слободе.

Прихватајући упућене препоруке, КПЗ Сомбор је отпочео са обезбеђивањем санитарних уређаја за све просторије, а предузете су и активности да се амбуланта у заводу опреми свим потребним инструментима за обраду рана. Поступање по овим препорукама НПМ ће пратити у даљем раду.

НПМ поздравља чињеницу да је Управа ове године потписала уговор са Заводом за заштиту здравља радника МУП како би се запослени којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем упућивали на редовне здравствене контроле у складу са важећим прописима, а такав здравствени преглед обављен је код седморо запослених у КПЗ Сомбор.

НПМ подржава активности КПЗ Сомбор и Управе за извршење кривичних санкција које су усмерене ка томе да се изгради нови објекат КПЗ у Сомбору како је то и предвиђено Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција за период 2021-2027. године, а у даљем раду и кроз континуиране дијалоге са управом и заводом даље ће пратити спровођење тог пројекта.