a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Прихватилиште за странце благовремено је почело да обавештава странце који бораве у Републици Србији о предстојећем удаљењу, како би имали времена и могућности да се припреме за повратак и да о томе обавесте блиску особу. Министарство унутрашњих послова уважило је препоруку НПМ-а да полицијски службеници током транспорта малолетника који се принудно удаљују не носе ватрено оружје на видљив начин.

НПМ је обавештен да није обезбеђена континуирана психо-социјална подршка странцима који су у поступку принудног удаљења, јер у Прихватилишту за странце није систематизовано радно место за психолошку подршку, али да ће се приликом давања евентуалних предлога и сугестија у будућој систематизацији радних места полицијских службеника ову препоруку имати у виду. Такође, полицијски службеници ће, имајући у виду недостатке у приступу адвокатима које је НПМ утврдио, до потребних измена закона проактивније поступати када је у питању омогућавање правне помоћи странцима.

У Извештају НПМ je указано на одређене недостатке у поступку враћања који могу довести до повреде Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. У одговору стоји да је у плану да се у сарадњи са УНХЦР организују и одрже обуке за полицијске службенике запослене по линији странаца на целој територији Републике Србије везано за сагледавање испуњености услова за доношење решења о враћању у сваком конкретном случају, али да због епидемијских мера и ситуације у вези са епидемијом заразне болести у протеклом периоду није било могуће реализовати ове активности, те да ће у наредном периоду оне бити један од приоритета. Такође, НПМ је обавештен о корацима који се преузимају у циљу обезбеђивања преводилаца, новчаних средстава за издавање путних листова и обезбеђивања одговарајуће здравствене заштите.