a

Поводом ненајављених посета мониторинг тимова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обављених 12. и 13. фебруара 2020. године у шест полицијских станица у саставу Полицијске управе за град Београд, Заштитник грађана је упутио маја 2020. године Извештај са 7 препорука Министарству унутрашњих послова и посећеним станицама за отклањање уочених недостатака. Посете су обављене у циљу праћења спровођења препорука из извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT) Републици Србији из 2017. године.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да су службеници Полицијске управе за град Београд, Сектора за људске ресурсе, Сектора за материјално-финансијске послове, Дирекције полиције и Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре са дужном пажњом размотрили наводе из Извештаја и сачинили посебне извештаје о поступању.

У погледу поступања по препоруци да опреми одговарајућом техничком опремом просторије предвиђене за обављање саслушања у полицијским станицама ПУ за град Београд, Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је покренут поступак јавне набавке радова на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама.

У вези са упућеним препорукама које се односе на организовање обука за полицијске службенике посећених ПС о техникама саслушања, као и о поступању према лицима са менталним сметњама, Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да је планирана реализација таквог семинара за полицијске службенике који би потом наставили са реализацијом семинара за полицијске службенике у својим полицијским управама, као и да је у текућој години 29078 полицијских службеника похађало обуку за рад са маргинализованим, мањинским и социјално рањивим групама.

Према извештају Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре све адаптиране просторије за задржавање опремљене су комплетима постељине у складу са Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица.

Поступајући по препорукама, у просторијама су инсталирана дугмад електричног звона за позивање дежурног полицијског службеника, а видео записи са видео надзора се чувају у трајању не краћем од 30 дана.
Посећене полицијске станице унапредиле су поступање у вези са чувањем привремено одузетих предмета који потичу из кривичног дела. ПС Раковица и ПС Чукарица су прихватиле препоруку да у записник о задржавању уносе податак о томе да ли је, и ако јесте, када је члан породице или блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица и у напомени наводе податак о томе које лице је обавештено, док је ПС Врачар, у складу са препоруком НПМ, предузела активности у циљу адекватног вођења предмета о задржавању лица по ЗКП-у.