a

Имајући у виду уочено често незадовољство грађана обављеним мерењима нивоа буке која потиче услед обављања различитих делатности или активности, а нарочито оних које се врше у стамбеним зградама, Заштитник грађана је става да је потребно ближе усмерити организацију послова и начин рада инспектора за заштиту животне средине у јединицама локалне самоуправе.

С тим у вези, Заштитник грађана је упутио Мишљење Министарству заштите животне средине о потреби доношења инструкције о примени Закона о заштити од буке у животној средини којом ће се ближе усмерити начин поступања локалних инспекција у ситуацији када се налаже и спроводи мерење буке у животној средини.