a

Потребно је да Министарство финансија, с циљем потпунијег остварења Уставом и законом зајемчених права из области пореза и опорезивања, сходно економској моћи обвезника, размотри и предузме мере из своје надлежности ради предлагања измена и допуна Закона о порезима на имовину како би се постигла сразмерност и правичност приликом плаћања пореза, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана упућеном Министарству финансија