a

Имајући у виду да је Нацртом закона прописан циљ успостављања социјалне карте, односно постојање јединствене и централизоване евиденције која садржи тачне и ажурне податке о социјално-економском статусу појединца и са њим повезаних лица, Заштитник грађана налази да је Нацрт закона потребно допунити, како би ова евиденција заиста садржала све податке и параметре за правилну и тачну процену потреба појединца и породице и одређивање, опредељивање, планирање и пружање услуга и обезбеђивање права којима ће се положај појединца и породице унапредити.

Заштитник грађана између осталог констатује да Нацрт закона није препознао одређене податке којима органи власти располажу, а који су од великог утицаја на процену социјално економског статуса појединца и породице. Нацрт није увео сва права из области породичноправне и кривичноправне заштите у податке који се региструју у социјалној карти. Заштитник грађана такође налази да је за процену социјално економског статуса појединца и породице, неопходан податак о досуђеном издржавању које давалац издржавања не исплаћује, стоји у између осталог у Мишљењу Заштитника грађана који је упутио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.