a

Поводом притужби већег броја наших грађана који сматрају да до повреде права грађана долази због недостатака у важећим правним прописима, Заштитник грађана поднео је Народној скупштини Републике Србије Иницијативу за допуну Закона о правима борца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица. Заштитник грађана подсетио је да је остваривање Уставом Републике Србије гарантованих права услов за спровођење уставног начела владавине права и социјалне правде. Због тога је држава дужна да предузме све правне и фактичке мере да свим грађанима у Републици Србији омогући да та права делотворно и остварују.

Заштитник грађана још једном истиче да је оправдано и потребно да Народна скупштина предузме мере како би се у пракси онемогућило да ратни војни инвалиди који су остварили право на пензију, а нису навршили 65 година живота, без своје кривице, буду лишени права која им Устав гарантује. Заштитник грађана навео је да би се допуном прописа обезбедила једнакост у остваривању права свих ратних војних инвалида, што би уједно допринело и њиховој већој економској сигурности и побољшању егзистенције.