a

Заштитник грађана је у испитном поступку контроле рада КПЗ у Београду - Падинској Скели који је покренуо по сопственој иницијативи, а након што је 20.03.2024. године из средстава јавног информисања дошао до сазнања о томе да је 4.02.2024. године прекршајно кажњено лице АА преминуо у том заводу, те да је био жртва психичког и физичког насиља и злостављања од стране тројице прекршајно кажњених лица са којима је боравио у спаваоници, утврдио бројне пропусте у раду тог завода.

Заштитник грађана је, између осталог, утврдио да је здравствена служба у конкретном случају поступала незаконито и неправилно, јер прегледи сада пок. АА за које је у извештајима Службе за обезбеђење наведено да су обављени 25.01.2024. и 1.02.2024. године нису евидентирани у складу са прописима, односно у медицинској документацији нема података о томе да су обављени, а приликом лекарског прегледа који је обављен 3.02.2024. године нису сачињене фотографије констатованих повреда, већ је исте сачинио медицински техничар 4.02.2024. године у спаваоници у којој је сада пок. АА боравио. О новим повредама медицински техничар није никога обавестио, иако су видљиве повреде на бради и образима које нису уочене на прегледу који је обављен 3.02.2024. године представљале знак или индикацију да је према АА примењено насиље.

Поред наведеног, утврђено је и да су запослени у Служби за обезбеђење поступали неправилно, јер о уоченом стању, односно видљивим физичким променама АА, као и о разлозима због којих је 4.02.2024. године премештен у другу спаваоницу нису сачинили службену белешку нити о томе даље извештавали надређене на прописани начин.

Заштитник грађана је утврдио да разврставање у спаваоницу у конкретном случају није спроведено уз брижљиву оцену свих околности од којих зависи међусобни утицај и опасност од физичког или психичког угрожавања, односно нису узете у обзир године старости АА, врста прекршаја, чињеница да претходно није осуђиван ни прекршајно кажњаван, околност да је суд првобитно одредио да се извршење изречене новчане казне спроведе са пензије кажњеног, али да то није било могуће, те да му је зато новчана казна замењена казном затвора, као и да нису узете у обзир особине и лична својства других прекршајно кажњених лица са којима се смешта у спаваоницу, те да сада пок. АА није био препознат као потенцијална жртва насиља од стране других лица са којима је био смештен у исту спаваоницу.

У циљу унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности, Заштитник грађана је Заводу и Управи за извршење кривичних санкција упутио осам препорука.

Заштитник грађана још једном напомиње да је држава у обавези да гарантује сигурност свих лица лишених слободе и апелује на то да се посебна пажња усмери на превенцију и отклањање узрока који могу довести до насиља и било ког вида злостављања.