a

Због великог броја заосталих предмета из претходних година и све већег броја притужби грађана на рад Републичког геодетског завода који не доноси одлуке о жалбама у законском року, као и великог броја заосталих предмета из претходних година, Заштитник грађана упутио је системску препоруку Републичком геодетском заводу, али и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради заштите права грађана.

Заштитник грађана упознат је са проблемом недостатка кадровских капацитета Републичког геодетског завода и уважава да је то, у знатној мери, узрок недовољне ефикасности у поступцима одлучивања по жалбама. Овај независни државни орган поздравља напоре које Републички геодетски завод улаже ради подизања кадровских капацитета који би  обезбедили  ефикасно обављање послова из његове надлежности. Међутим, имајући у виду тренутну ситуацију везану за заостатак у решавању "старих" другостепених предмета, Заштитник грађана констатује да неуважавање раније упућених препорука за отклањање уочених недостатка у решавању по жалбама у законом прописаним роковима, а који очигледно представљају проблеме системске природе, за непосредне и посредне последице има стварање правне несигурности, отежавање правног положаја грађана и остваривање њихових права.

 Заштитник грађана сматра да је вишегодишње системско нерешавање проблема заосталих другостепених предмета, створило ситуацију у којој су грађани лишени сваке могућности не само да у законском, већ да ни у разумном року остваре своја права у законом предвиђеном поступку.

Сходно наведеном, Заштитник грађана сматра и да је изостала активна улога надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре те је потребно  да се, у оквиру својих надлежности,  активније посвети регулисању настале ситуације, као и да у најкраћем року у сарадњи са Републичким геодетским заводом утврди чињенично стање у погледу заостатка у решавању "старих" другостепених предмета.  

Потребно је и да Републички геодетски завод предузме све мере које ће бити усмерене на попуњавање кадровских капацитета запослених у Одељењу за другостепени поступак и да водећи се датумом пријема заосталих  другостепених предмета утврди редослед решавања и одреди општи и разуман рок у коме је потребно окончати сваки од тих предмета, наводи се, између осталог, у препоруци.