a

Неефикасним поступањем у области заштите ваздуха Министарство заштите животне средине начинило је пропуст у раду, јер није благовремено спровело надзор над поступањем јединица локалне самоуправе у вези са применом одредби Закона о заштити ваздуха, нити је предузело мере према јединицама локалне самоуправе које нису испуниле прописану обавезу да донесу планове квалитета ваздуха и краткорочне акционе планове, утврдио је Заштитник грађана