a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објављује на својој интернет страници, на дневном нивоу, информацију о броју установа социјалне заштите и домова за смештај одраслих и старих у којима је потврђено присуство вируса COVID-19.

Стога је Заштитник грађана данас у појединачним актима упућеним на адресу 20 установа социјалне заштите и домова за смештај одраслих и старих чији је оснивач Република Србија и АП Војводина и у којима је потврђено присуство коронавируса, затражио да му се у складу са законом и што хитнијем року, с обзиром на околности проглашеног ванредног стања, достави комплетна релевантна документација и одговори на питања у вези са околностима и мерама које се предузимају у заштити здравља корисника наведених установа.

С обзиром да Заштитник грађана нема надлежности и овлашћења да контролише рад приватних пружилаца услуге социјалне заштите за домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије, позвао је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да изврши непосредан надзор у седам установа овога типа у којима је забележена појава коронавируса, утврди све релевантне чињенице, у зависности од евентуално утврђених пропуста наложe мере у оквиру својих надлежности, и да о свему, уз достављање комплетне релевантне документације, обавести Заштитника грађана.

По достављању одговора Заштитник грађана ће одлучити о даљем току поступка и потреби доношења мера из надлежности овог органа.