a

Министарство здравља треба да утврди да ли је привредно друштво „Pest-Global Group“ д.о.о. из Београда може да обавља послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и да ли те послове обавља у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, Правилником о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације, другим прописима и правилима струке, утврдио је Заштитник грађана