a

Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције и Управа полиције поступајући по захтеву грађанина за издавање лиценце за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем, неосновано одбили његов захтев, док је Комисија за одлучивање по жалбама одбила његову жалбу као неосновану, иако су релевантне чињенице и околности упућивале на њену основаност, утврдио је Заштитник грађана