a

Скретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда није претходно одлучио о предлогу притужиоца за понављање поступка, већ је целокупне списе предмета, који је окончан решењем тог органа, доставио другостепеном органу због потребе покренутог управног спора, утврдио је Заштитник грађана