a

Неблаговременим и неефикасним поступањем у предметима по захтевима притужиоца за враћање имовине, што је за последицу имало одуговлачење поступака и изостанак на закону засноване одлуке, Агенција за реституцију повредила принцип добре управе, утврдио Заштитник грађана