a

Покрајински фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Центар за социјални рад у Зрењанину начинили су пропуст у раду услед чега је притужилац изгубио право на помоћ и негу другог лица, чији је корисник био на основу налаза и мишљења органа вештачења који је потребу за помоћи утврдио трајно. Тим поступањем су ускратили притужиоцу право на социјалну заштиту, изневерили створена правна очекивања и допринели осећају правне несигурности код странке, утврдио је Заштитник грађана.