a

Просветни инспектори Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда предложили су увођење привремених мера у Предшколској установи „Бошко Буха“ иако није недвосмислено утврђена одговорност Управног одбора ове установе. Министарство просвете, науке и технолошког развоја није поступило по притужбама на неправилан и несавестан рад инспектора, већ их је проследило притуженом органу – Секретаријату за образовање у дечју заштиту, утврдио је између осталог Заштитник грађана.

-------

Поступање по препорукама Заштитника грађана:

Заштитник грађана је у складу са својим уставним и законским овлашћењима, у оквиру поступка контроле законитости и правилности рада Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја и Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда, поступајући по притужбама Maрине Костић и Петра Челика, утврдио пропусте у раду Министарства и Секретаријата и упутио препоруке 13-12-985/16 дел. бр. 11379 од 22. марта 2017. године у циљу отклањања пропуста у раду, унапређења рада и спречавања сличних пропуста у будућности.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда доставили су изјашњења о поступању по упућеним препорукама. На основу изјашњења, те протека временског периода оцењено је да су Министарство и Секретаријат поступили по упућеним препорукама бр. I, II, IV, V, и VI. Са жаљењем констатујемo да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није поступило по препоруци бр. III.