a

Заштитник грађана је примио велики број притужби родитеља деце и ученик на рад Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда (Секретаријат). Притужиоци су указивали да су њихова деца била изложена насиљу у установама образовања и васпитања, да установе нису предузеле мере заштите, а да просветна инспекција Секретаријата није правилно и потпуно утврдила чињенично стање.

Након поступка контроле законитости и правилности рада Секретаријата и на основу навода притужбе и њених допуна, изјашњења овог органа, изјашњења основних и средњих школа, извештаја Министарства просвете, науке и технолошког развоја и достављене документације Заштитник грађана је утврдио да Секретаријат:

-није у ванредним инспекцијским надзорима потпуно и правилно утврђивао да ли установе образовања и васпитања правилно примењују прописе који уређују процес образовања и васпитања, заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

-није налагао (одговарајуће) мере како би пропусти и штетне последице пропуста биле отклоњене;

-није утврђивао све чињенице од значаја за оцену да ли је контролисана установа образовања и васпитања поступила по наложеним мерама;

-није предузимао активности предвиђене за случај да установа образовања и васпитања није поступила по наложеним мерама.

Заштитник грађана је упутио 79 препорука Секретаријату и наложио да у року од 60 дана одговори о поступању по препорукама.