a

Општинска управа Градске општине Чукарица ни након више од пет година није донела на закону засновану одлуку о извођењу грађевинских радова у стану притужиље и није у потпуности поступала по налозима Секретаријата за имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију града Београда, као другостепеног органа, услед чега је дошло до одуговлачења поступка и вишеструког поништаја донетих одлука органа Градске општине Чукарица у овом предмету