a

Tим Националног превентивног механизма упутио је препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду Полицијске станице Чејатина