a

Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање не садржи прецизна правила о роковима за припрему и спровођење поступка вештачења и контроле првостепеног и другостепеног поступка вештачења, а органи вештачења и контроле из састава овог органа у одређеним ситуацијама поступају незаконито на штету грађана, утврдио је Заштитник грађана