a

Пропуст у раду Републичког фонда ПИО Филијале Бор, утврдио је Заштитник грађана, огледа се у недостављању неопходног налаза, оцене и мишљења лекара, вештака, Центру за социјални рад у Неготину, као надлежном органу за одлучивање, по основу поднетог захтева за признавање права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица