a

Управа Градске општине Врачар, у непримерено дугом периоду и кроз више поступака, у извршењу пресуде у управном спору и другостепених решења не поступа по упутствима надлежних судских и управних органа, што је прoузроковало повреду права грађана на окончање управног поступка у разумном року