a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је након посете Окружном затвору у Лесковцу 10. и 11. јуна 2021. године сачинио Извештај у којем је упутио препоруке за унапређење рада те установе.

Поступајући по наведеним препорукама, ОЗ Лесковац је обавестио НПМ да су предузете активности на проширењу систематизације радних места за осуђена лица која ће бити радно ангажована у павиљону Б, као и да ће се даље радити на проналажењу решења за више могућности за радно ангажовање осуђених у затвореном одељењу.

ОЗ Лесковац је обавестио НПМ да је павиљон 3 преведен у одељење појачаног надзора и да се обавља сукцесивни премештај осуђених лица у друге павиљоне са либералнијим режимом извршења казне у оквиру затвореног одељења, а да ће се у одељење појачаног надзора смештати искључиво лица са повишеним ризиком уз доношење одговарајућих одлука. Такође, у будућем раду ће бити вршено документовање мера принуде видео снимцима. НПМ је такође обавештен да је Приручник за рад здравствених радника у заводима за извршење кривичних санкција достављен свим установама у марту, као и да је 22. октобра одржан састанак здравствених радника из Управе за извршење кривичних санкција у организацији ОЕБС-а и Савета Европе, где је најављено да ће се у наредном периоду почети са применом Приручника са пратећим протоколима. Повреде лица лишених слободе ће се фотографисати и уцртавати у шему тела. Поступајући по препорукама НПМ-а устројена је евиденција поднесака, притужби, жалби и захтева за судску заштиту и по сваком појединачном поднеску ће се формирати посебан предмет.