a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а је током 2020. године реализовао преко 40 посета полицијским управама и полицијским станицама у њиховом саставу, изјавила је др Наташа Тањевић, заменица заштитника грађана и руководилац НПМ-а, на 6. састанку IPCAN (Independent Police Complaints Authorities' Network), који је одржан 16. децембра 2020. године. Све посете биле су ненајављене, тиму НПМ-а су пружене тражене информације, омогућен увид у документацију и ненадзирани разговори са лицима лишеним слободе, а сарадња са полицијским службеницима била је потпуна и професионална, истакла је Тањевић. Такође, НПМ је током посета заводима за извршење кривичних санкција обављао разговоре са притвореницима, који су на спровођење те мере доведени након полицијског задржавања, а у циљу прикупљања информација о поступању полицијских службеника према њима током задржавања, као и приликом примене других полицијских овлашћења, нагласила је Тањевић.

Пратећи поступање полиције по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања које су нашој земљи упућене након посете Комитета 2017. године, НПМ је утврдио унапређење, посебно у погледу унапређења услова за боравак задржаних лица у просторијама за задржавање, с обзиром на то да је велики број просторија за задржавање адаптиран у складу са стандардима. Међутим, већина полицијских управа и полицијских станица које је НПМ обишао немају посебне просторије за саслушање лица које су опремљене техничком опремом за аудио и/или видео снимање, иако постојање тих просторија представља један вид превентивног поступања и значајну меру заштите лица лишених слободе од евентуалног недозвољеног поступања полицијских службеника, а недостају и континуиране обуке криминалистичких инспектора о техникама саслушања и испитивања. НПМ и даље инсистира у својим појединачним и годишњим извештајима, на поступању по наведеним препорукама и с тим у вези је успоставио дијалог са МУП-ом.

НПМ је ове године обављао и ноћне и ране јутарње посете полицијским станицама ради праћења поступања према доведеним и задржаним лицима у вези поштовања основних права које су уједно и гаранција против злостављања: права на приступ адвокату, лекару, права да се блиска особа обавести о лишењу слободе и упознавање са правима, навела је Тањевић. У овом делу приметан је напредак у поступању полицијских службеника, с обзиром на чињеницу да се задржана лица са којима је тим разговарао нису жалила на остваривање ових права, а да је увидом у документацију утврђено да се ова права у највећем броју случајева поштују, као и да су унапређене евиденције које полицијске станице воде за задржана лица. Тањевић је посебно похвалила рад појединих командира полицијских станица, који су и пре достављања извештаја са препорукама, прихватили сугестије НПМ-а и обезбедили неопходно поступање.

НПМ је такође пратио поступање полиције током јавних окупљања у јулу месецу ове године према грађанима, као и према ухапшеним лицима у полицијским станицама, рекла је Тањевић и додала да су налази из тих посета објављени у посебном извештају који садржи 11 препорука за отклањање утврђених недостатака и унапређење стања у овој области (од којих је МУП-у упућено 9 препорука).