a

Заштитник грађана је, у поступку покренутом по притужби због немогућности уписа промене пола извршене у иностранству у матичне књиге у Србији, утврдио пропусте у раду надлежних органа чијим исправљањем је притужиљи омогућено издавање потврде о промени пола и упис промене пола у матичне књиге у надлежној локалној служби.

Заштитник грађана је, по пријему притужбе наше држављанке са пребивалиштем у иностранству, покренуо поступак контроле рада Кабинета за трансродна стања Клинике за психијатрију Клиничког центра Србије, који је задужен за издавање потврда о промени пола, као и рада Републичке стручне комисије за трансродна стања Министарства здравља.

Инспекција Министарства здравља надлежна за контролу рада здравствених установа, на захтев Заштитника грађана утврдила је неправилности и нејасноће у раду Кабинета за трансродна стања Клинике за психијатрију КЦС и Републичке стручне комисије за трансродна стања Министарства здравља приликом примене Правилника о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о промени пола.

Од Министарства здравља, Заштитник грађана је затражио да предузме све законске мере на исправљању утврђених неправилности и на издавању потврде о промени пола од стране надлежне здравствене установе у случају притужиље, како се овакви пропусти не би дешавали у будућности.

Инспекција Министарства здравља је обавестила Заштитника грађана да је предузела све законом прописане мере и да је надлежна здравствена установа издала и послала потврду о промени пола надлежној матичној служби у Србији.