a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, ПС Гроцка је одговорила да ће убудуће предмете који потичу из кривичних дела уписивати у Књигу евиденције одузетих предмета и да ће их обележавати.

Заштитник грађана је обавештен да су сви полицијски службеници упознати са обавезом узимања изјаве од лица према коме су употребљена средства принуде у вези са околностима употребе и евентуалном настанку повреда, као и са обавезом узимања изјава од евентуалних сведока догађаја, како би поступак оцене оправданости и правилности употребе средстава принуде био спроведен на основу свих доступних чињеница и околности од значаја и на што објективнији начин. Непосредни руководиоци ће са дужном пажњом обрађивати предмете употребе средстава принуде и оцењиваће њихову оправданост и правилност.

ПС Гроцка и ПИ Калуђерица ће у записник о задржавању, у рубрици ''Остварена права задржаног лица и обавештавање надлежних институција'' уносити податак када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе лица.

Сви полицијски службеници су упознати са обавезом да лекарским прегледима присуствују искључиво на захтев лекара, а у записник о задржавању у рубрици ''Здравствено стање задржаног лица'' ће уносити податак о указаној лекарској помоћи, присуству полицијских службеника лекарском прегледу и разлозима његовог присуства.

Радови на реконструкцији и адаптацији просторија за задржавање у ПС Гроцка су започели 8. јуна, у тренутку писања одговора били су у завршној фази и завршетак се очекивао крајем септембра ове године. Адаптација просторија у ПИ Калуђерица није планирана с обзиром да ће се градити нови објекат ПИ, на локацији уз стари објекат.

Почетак изградње зависи од расположивих финансијских средстава – изградња је била уврштена у план набавки МУП за 2020. годину, стоји у одговору Заштитнику грађана.

Поступајући по препорукама, окречене су просторије у ПИ Калуђерица и обезбеђен радник за одржавање хигијене, а комплетна опрема за лежајеве ће бити достављена одмах по завршетку поступка набавке. Такође у просторијама за задржавање у ПИ Калуђерица неће се смештати више од једног лица, а и ПС Гроцка и ПИ КАлуђерица ће лицима која се задржавају дуже од 12 сати обезбедити најмање један комплетан оброк.