a

С обзиром да се корисницима станова у приватном власништву на неодређено време враћа обрачун закупнина на пређашњи начин, чиме ће закупнине бити значајно смањене у односу на тренутни износ обрачуна закупнине, као и да је број улазака власника у стан сведен на минималан број годишње, захваљујемо се на великом доприносу Заштитника грађана у решавању наших проблема, стоји у писму Удружења грађана за заштиту права заштићених станара у приватном власништву Србије које је данас упућено заштитнику грађана Зорану Пашалићу.

Повод за обраћање Удружења је усвајање Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи од 3. фебруара 2020. године којим је прописано да престаје да важи члан 140. Закона о становању и одржавању зграда и да се за коришћење стана у својини грађана, задужбина и фондација, плаћа месечна закупнина на основу површине стана, квалитета зграде и стана, што поново омогућава индивидуализацију конкретне закупнине, како је то било предвиђено раније важећим Законом о становању. Истим Законом о изменама и допунама закона о планирању и изградњи, прописано је и да је закупац стана у својини грађана, задужбина и фондација дужан да омогући власнику стана улазак у стан једном годишње ради увида о начину коришћења стана, за разлику од раније важеће одредбе Закона о становању и одржавању зграда која је предвиђала да власник стана може да ући у стан најмање два пута годишње.

Подсећамо да је Заштитник грађана након низа састанака са члановима Удружења, прошле године, у циљу промене неправичних решења која доводе до повреде права грађана упутио Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре иницијативе за измене Закона о становању и одржавању зграда.

У иницијативама је указано на потребу измене одредби која прописује нов начин обрачуна месечне закупнине закупаца на неодређено време стана у својини грађана, задужбина и фондација тако да утврђена висина закупнине не доводи до угрожавања животног стандарда закупаца или могућности исељења из стана због раскида уговора од стране власника, услед немогућности закупаца да плате износе закупнина. Такође, како је наведено, тражена је и измена одредбе која се односи на могућност власника стана на улазак у стан најмање два пута годишње тако да се она усклади са домаћим и међународним прописима, при чему је било потребно да се прецизно уреди могућност уласка власника у стан ради увида у начин коришћења стана, без непотребног нарушавања мирног уживања права коришћења и приватности закупаца стана.