a

На захтев заштитника грађана Саше Јанковића упућен 2.априла 2008. Управа за заједничке послове републичких органа доставила је 4.септембра 2008. Заштитнику списак свих путничких возила којима располаже са регистарским бројевима и маркама аутомобила и податке о лицима којима су дата на коришћење.У службеном допису Управа, такође, обавештава Заштитника да је «иницирано доношење правног акта којим ће ова материја бити регулисана у складу са Законом о средствима у својини Републике Србије», и да ће убудуће у законом предвиђеном року поступати по налозима Заштитника грађана.