a

У циљу ефикаснијег и потпунијег остваривања Уставом и законом зајемченог права на ефикасно правно средство, потребно је да Министарство правде предузме мере из своје надлежности и предложи Влади измене Закона о прекршајима тако што ће у свим одредбама Закона које се односе на право грађана да поднесу захтев за судско одлучивање изричито прописати да прекршајни налог лица које не прихвата одговорност за прекршај мора бити потписан да би поступак судског одлучивања био покренут.

После измене Закона о прекршајима, потребно је да Министарство правде припреми и измене Правилника о обрасцу прекршајног налога, усаглашене са наведеним изменама, наводи се између осталог у законодавној иницијативи Заштитника грађана упућеној Министартву правде.