a

У циљу ефикаснијег остваривања Уставом и законом зајемчених права из пензијског и инвалидског осигурања, Заштитник грађана упутио је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања иницијативу којом од министарства тражи да предложи одговарајуће измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Закон треба изменити у погледу осигураника код којих је губитак радне способности настао као последица инвалидности проузроковане повредом ван рада или болешћу, тако да се остваривање њиховог права на инвалидску пензију не условљава стицањем година старости, већ само губитком радне способности и годинама стажа осигурања.