a

Заштитник грађана је упутио Министарству финансија и Пореској управи иницијативу за измену Закона о пореском поступку и пореској администрацији након што је утврдио да су Централа Пореске управа и филијале у Бечеју, Кикинди и Новом Саду ускратиле притужиоцима информације о наплати доприноса за обавезно социјално осигурање од стране послодаваца, правдајући свој поступак начелом службене тајне у пореском поступку