a
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 79/2005 и 54/2007.

З А К О Н

О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА