a

Школа има на закону засновану обавезу да, приликом сазнања или сумње да је ученик претрпео насиље, злостављање или занемаривање, предузме одговарајуће и прописане мере, Непоступање по мерама надзорног органа је чин неодговорног и несавесног руковођења које се противи не само начелима добре управе и правилног административног понашања, већ и основном и руководном принципу законитости у раду органа јавне власти. 


e1