a

Заштитник грађана, по притужби грађана или сопственој иницијативи, у посебном поступку проверава да ли је у раду органа управе било или има пропуста. Ако их утврди, Заштитник грађана тражи од органа управе да пропусте исправи и препоручује начин за то. Орган управе мора обавестити Заштитника о томе шта је урадио по препоруци и, ако није, образложити зашто.Осим покретања и вођења поступка, Заштитник грађана може да посредује, даје савете и мишљења и утиче на унапређење рада органа управе и заштите људских слобода и права. Тако Заштитник грађана делује превентивно (спречава будуће случајеве кршења права) и едукативно (образује грађане, али и запослене у органима управе о људским правима и њиховој заштити).

Ако сматрате да сте у остваривању права оштећени пошто органи управе нису коректно (или уопште нису) применили прописе Републике Србије и ако сте предходно у одговарајућем правном поступку покушали а нисте успели да права остварите  или заштитите пред надлежним државним органима, обратите се телефоном, мејлом или писмом Заштитнику грађана или дођите у наше просторије. Уколико је проблем на који указујете у надлежности Заштитника грађана, запослени у Стручној служби упутиће Вас како да поднесете притужбу. Цео поступак за вас пред Заштитником грађана је бесплатан.

Молимо Вас да обратите пажњу на то да Заштитник грађана не сме пружати бесплатну правну помоћ, писати другим органима у Ваше име нити Вас заступати. Ако, на основу података и околности које сте изнели у притужби, Заштитник грађана оцени да је могуће да постоји пропуст у раду органа и организација које врше јавна овлашћења, он ће непристрасно, у јавном интересу,  утврдити све чињенице и околности  (и оне које Вам, можда, не иду у прилог) и донети свој суд о томе да ли су ваша права прекршена нечијим несавесним или погрешним радом.

Осим некоректности у примени прописа државе Заштиник грађана ће с посебном пажњом испитати и да ли запослени у управи при опхођењу према грађанима поштују правила понашања која карактеришу добру управу:

 • поштовање достојанства странке

 • етичност

 • савесност

 • стручност

 • непристрасност

 • делотворност

Уколико сматрате да су Вам права ускраћена Заштитнику грађана можете се обратити писменим или усменим подношењем притужбе Служби Заштитника грађана. Да би Заштиник узео притужбу у разматрање она, по правилу, не сме бити анонимна.

У процедури поступања по притужби Заштиник грађана пажљиво разматра све прибављене доказе и чињенице на основу којих и утврђује оправданост притужбе. Ако у посебном поступку утврди да је у раду органа управе у конкретном случају, по притужби грађана, било или има пропуста он ће упозорити надлежне органе и затражити од њих да пропуст исправе. Уколико органи управе не поступе по препоруци, Заштиник грађана према одговорнима да предузме мере:

 • обавести јавност, Скупштину и Владу

 • препоручи утврђивање одговорности руководилаца органа управе

Поред притужби грађана, Заштитник може и по сопственој инцијативи да испитује случајеве кршења права грађана/ки.

Саветима и давањем мишљења Заштиник делује превентивно на спречавању случајева кршења људских права и слобода и унапрђењу рада управе.

Грађанима који имају притужбе на рад Народне скупштине, председника Републике Србије, Владе, Уставног суда, судова и јавних тужилаштава Заштиник грађана не може изаћи у сусрет. Према Уставу и закону, Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад ових органа.

Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад:

 • Председника Републике
 • Владе Републике Србије
 • Народне скупштине
 • Уставног суда
 • Судова и јавних тужилаштава

Будући да није надлежан да контролише рад наведених органа, Заштитник грађана није у могућности да поступа по вашим притужбама које се односе на њихов рад.